Nebezpečné tovary bezpečne na cestách

Jestvuje viacero dokumentov a dohôd, ktoré sa priamo zaoberajú, hodnotia, analyzujú, skúmajú, nariaďujú a podobne venujú nebezpečným veciam a ich preprave. V súčasnej dobe je cestná doprava na prvom mieste čo sa týka prepravy nebezpečných vecí a tovarov. Na tento druh prepravy sa najčastejšie využívajú cisternové vozidlá. Legislatívne cestnú prepravu nebezpečných vecí zastrešuje Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave – ADR.

kamiony

Medzinárodná cestná preprava nebezpečného tovaru sa riadi Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR ( Accordauropéenrelatifau transport international des marchandisesdangereuses par route). Slovenská republika pristúpila k dohode ADR v máji 1993 po predchádzajúcej sukcesii po bývalej ČSSR,ktorá bola členom ADR od roku 1987. Pre bezpečnú dopravu nebezpečných tovarov je potrebná precízne posúdenie a zatriedenie nebezpečného tovaru, a následne treba zabezpečiť nevyhnutnú legislatívnu aj technickú prípravu procesov a prostriedkov pre bezpečnú dopravu týchto nebezpečných tovarov po ceste.

Nebezpečné tovary sa triedia do jednotlivých tried podľa povahy tovarov a rizík v nimi spojenými. Tieto nebezpečné tovary sa označujú potom špeciálnymi UN-kódom aj Kemler kódom. Identifikačné číslo látky UN kód (zaviedla OSN), identifikačné číslo látky, je štvormiestny číselný kód, podľa ktorého je nebezpečná látka jasne identifikovateľná, čo je dôležité hlavne pri likvidácii nehôd. Za nebezpečné veci a tovary v zmysle Dohody ADR sú pokladané látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami ako sú napr. výbušnosť, horľavosť, jedovatosť, možnosť vyvolať infekcie, rádioaktivita, žieravosť.

V prípade nedodržania stanovených podmienok alebo pri nehode dopravného alebo prepravného prostriedku, môžu tieto látky ohroziť niektorú zložku životného prostredia, ako je bezpečnosť, zdravie alebo majetok ostatných účastníkov cestnej dopravy. Dominantným znakom zatriedenia sú prevládajúce rizikové vlastnosti. Od zatriedenia sa odvíjajú ďalšie postupy pri preprave nebezpečných vecí.

nákladák

Dopravca je povinnýurobiť množstvo opatrení, ktoré sú potrebné pre bezpečnú prepravu nebezpečného tovaru na ceste. Preprava nebezpečného tovaru musí byť schválená podľa príslušných predpisov ADR. Dopravca sa musí vizuálne presvedčiť, či vozidlo a náklad nie sú zjavne poškodené, či nechýba potrebné vybavenie, či vozidlo nie je preťažené, či má vozidlo potrebné predpísané označenia, a má vybavenie pre prípad nehody.