Čo je zasielateľská zmluva?

Ak potrebujete prepraviť určitú vec alebo predmet, môžete na to využiť zasielateľskú zmluvu, ktorou budete mať zmluvne zaviazané, že druhá osoba vám túto prepravu zabezpečí. V zasielateľskej zmluve teda vystupujú vždy dve zmluvné strany, pričom jedna zmluvná strana žiada prepravu z jedného miesta do iného miesta za určitú odplatu a druhá zmluvná strana za túto uhradenú odplatu zabezpečí prepravenie zvolenej veci. Jednotlivé zmluvné strany, ktoré v tomto zmluvnom vzťahu vystupujú sa nazývajú zasielateľ – ten, ktorý zaobstará prepravu a príkazca, ktorý platí zasielateľovi odplatu. Pokiaľ zasielateľská zmluva nebola uzavretá písomne, zasielateľ si môže od príkazcu vypýtať písomný zasielateľský príkaz na obstaranie prepravy.

zabezpečenie prepravy

Zasielateľskú zmluvu Ezmluva upravuje Obchodný zákonník, podľa ktorého sú stanovené aj povinné náležitosti, aké by mala zmluva obsahovať. Vrátane základných údajov o oboch zmluvných stranách a informáciách o predmete, ktorý sa plánuje prepravovať je dôležité, aby v zmluve bolo uvedené aj miesto, kde bude predmet naložený a vyložený. Ďalej by mala zmluva zahŕňať aj časové údaje, teda nejaké konkrétne dátumy od kedy do kedy je zasielateľ povinný vykonať prepravu. V zmluve by mali byť taktiež uvedené aj platobné podmienky a suma odplaty, na ktorej sa zmluvné strany spoločne dohodli.

Zasielateľská zmluva

Medzi ďalšie náležitosti, ktoré sa nachádzajú v zasielateľskej zmluve patria aj povinnosti zasielateľa a príkazcu. Čo sa týka povinností zasielateľa, jeho úlohou je plniť zadané príkazy, informovať príkazcu o možnom omeškaní alebo o prípadnej vzniknutej škode, ktorá mohla počas prepravovania vzniknúť. Povinnosťou príkazcu je dať zasielateľovi všetky potrebné informácie o mieste dodania, obsahu prepravy a najdôležitejšie, uhradiť dohodnutú odmenu a náklady. Zmluva sa následne podobne ako aj ostatné zmluvy potvrdzuje podpismi príkazcu i zasielateľa, pričom každá zmluvná strana by mala mať jedno zmluvné vyhotovenie.